CTMB organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere si execuție, vacante, astfel:

– 1 post Sef Serviciu – Serviciul Administrativ, Resurse Umane, Secretariat

nivelul studiilor – S gradul II.

– 1 post Consilier, Compartiment Achizitii Publice, nivelul studiilor – S, gradul profesional   1A.

– 1 post Referent, Compartiment Juridic, nivelul studiilor – M, treapta profesionala 1A.

Condiții generale:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiiilor contractuale sunt:

Pentru postul Sef Serviciu la Serviciul Administrativ, Resurse Umane, Secretariat

 • diplomă de licenţă in unul din domeniile fundamentale: stiinte sociale, juridice, administrative sau economice
 • vechime minima totala in munca – 2 ani

Pentru postul de Consilier IA in cadrul Compartimentui Achizitii Publice,

 • diplomă de licenţă in unul din domeniile fundamentale: Stiinte Sociale, Juridice sau Administrative.
 • vechime minima in specialitatea studiilor – 6 ani si 6 luni

Pentru postul de Referent in cadrul Compartimentului Juridic,

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă – 6 ani si 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– ultima zi de depunere a dosarelor de concurs: – 09.11.2017

– selecția dosarelor candidaților: – 10.11.2017

– termen contestații la rezultatul selecției dosarelor – 13.11.2017

– termen afișare rezultate în urma contestațiilor privind selecția dosarelor – 14.11.2017

– proba scrisă: 15.11.2017

– afișare rezultate proba scrisă – 16.11.2017

– termen contestații la rezultatul probei scrise – 17.11.2017

– termen afișare rezultate în urma contestațiilor privind privind proba scrisă – 20.11.2017

– proba interviu: – 21.11.2017

– afișare rezultate proba interviul de selecție – 22.11.2017

– termen contestații la rezultatul interviului de selecție – 23.11.2017

– termen afișare rezultate contestații privind privind interviul de selecție – 24.11.2017

– afișare rezultate finale – 27.11.2017

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este maxim 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 70 de puncte pentru functiile de conducere, respectiv 50 de puncte pentru functiile de executie.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documentele:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției strada B-dul Basarabia 37 – 39, sec.3 Buc. (National Arena Bucuresti – Sector 114), în termen de 10 zile de la publicarea anunțului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III a, pe site-ul Centrului pentru Tineret al Minicipiului Bucuresti si pe posturi.gov.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la urmatoarele numere de tel: 0749172666, mail dragos.paun@ctmb.eu/ veronica.herghelegiu@ctmb.eu.

Anunţ concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție şi de conducere vacante

decembrie 6, 2019|0 Comments

  ANUNȚ CONCURS Centrul pentru Tineret al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere și execuție, vacante, astfel: 1 post – Referent, nivelul studiilor M, gradul [...]

Anunţ concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție şi de conducere vacante

noiembrie 5, 2019|0 Comments

Centrul pentru Tineret al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere și execuție, vacante, astfel: 1 post – Director General Adjunct, poziția 2 în statul [...]