I.TEMATICĂ

 

 1. Principiile în achiziţiile publice
 2. Planificarea achiziţiilor publice
 3. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 4. Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 5. Iniţierea şi lansarea procedurii
 6. Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 7. Atribuirea contractului de achiziţie publică
 8. Soluţionarea contestaţiilor
 9. Derularea şi finalizarea contractului
 10. Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 11. Licitaţia electronică ca etapă finală a unei proceduri offline
 12. Procesul bugetar
 13. Principii în execuţia bugetară
 14. Întocmirea şi actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice
 15. Care este baza materială de drept public destinată activităţii de tineret.
 16. Care este modalitatea de finanţarea a structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret.

 

 1. BIBLIOGRAFIE
 2. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 3. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 4. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 5. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 7. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

7.Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

9.Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Ghid de utilizare seap.
 2. Legea nr.477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 3. Legea nr.22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
 4. Legea 350/2006 – Legea tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. H.C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind infiintarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificata si complete prin H.C.G.M.B. nr. 280/30.06.2017;