1. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
 5. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Hotărârea nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 7. H.C.G.M.B. nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ADMINISTRAȚIE, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București.
 1. D.P.G. nr 1736/2015 – Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora.
 2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare.

Tematica

 1. Domeniul de aplicare al Codului Muncii, Principii Fundamentale;
 2. Contractul individual de munca;
 3. Timpul de munca si timpul de odihna;
 4. Salarizare;
 5. Sanatate si Securitate in munca;
 6. Formarea profesionala;
 7. Raspunderea juridica;
 8. Organizarea si functionarea CTMB;
 9. Atributiile serviciului RUNOS;
 10. Grila de salarizare a personalului din cadrul institutiilor publice din care face parte si CTMB.
 11. Criteriul de acordarea sporurilor  personalului din cadrul CTMB;
 12. Criteriile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
 13. Normarea personalului si intocmirea statelor de functii;
 14. Conditiile de angajare pe un post vacant sau temporar vacant, promovarea in functii, grade si trepte sociale in cadrul CTMB.
 15. Modalitati de operare in REVISAL, descriere;
 16. Contributia de asigurari sociale; Pensia pentru limita de varsta, Pensia anticipata, Pensia anticipate partial,Pensia pentru invaliditate, Pensia de urmas;
 17. Organizarea timpului de munca in cadrul CTMB;