ANUNȚ CONCURS

 

Centrul pentru Tineret al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, astfel:

1 post – Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, Biroul Marketing, Comunicare și Relații Publice;

Poate ocupa un post  vacant sau temporar vacant, persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale pentru postul de Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, Biroul Marketing, Comunicare si Relații Publice sunt:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie, comunicare și relații publice
 • vechime minimă totală în muncă – 3 ani
 • vechime minimă în domeniul de specialitate a postului – 0 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– ultima zi de depunere a dosarelor de concurs:   01.04.2019, ora 16.00

– selecția dosarelor candidaților: 03.04.2019

– rezultate selecției dosarelor: 04.04.2019

– contestații la rezultatele selecției dosarelor: 05.04 .2019

– afișare rezultate contestații:  08.04.2019

– proba scrisă:   16.04.2019, ora 11:00

– afișarea rezultatelor obținute la proba scrisa: 17.04.2019

– contestații la rezultatele probei scrise. 18.04.2019

– afișare rezultate contestații: 19.04.2019

– proba interviu: 22.04. 2019, ora 11:00

– rezultate probă interviu: 23.04.2019

– contestații la rezultatele probei interviu: 24.04.2019

– afișare rezultate contestații interviu: 25.04.2019

– afișarea rezultatelor finale: 25.04.2019

Pentru fiecare probă a concursului punctajul este maximum de  100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină la fiecare probă minimum 50 de puncte pentru funcțiile de execuție.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documentele:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale și este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original.

Dosarele de înscriere se depun la adresa: B-dul Basarabia 37 – 39, sector 3,  București. (National Arena București – Sector 114), în termen de 10 zile de la publicarea anunțului in Monitorul Oficial al României, partea a III a, pe site-ul Centrului pentru Tineret al Municipiului București si pe posturi.gov.ro.

Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 16.04.2019, ora 11:00 la  Centrul pentru Tineret al Municipiului București la adresa: B-dul Basarabia 37-39, sector 3, București (National Arena București-Sector 114).

 

Bibliografie :

„Tehnici de comunicare  – Evelina Graur” , Editura:Mediamira,Cluj-Napoca – 2001

„Comunicare Organizațională “- Dumitru Iacob. Diana Maria Cismaru

„Publicitate și reclamă “-  Mihaela Nicola, Dan Petre

„Noile reguli de marketing și PR. Cum să ajungi la clienți prin rețelele de socializare,   bloguri, comunicate de presă, site-uri video și marketing viral” – David Meerman Scott, Editura Publică, București, 2010

Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare

 

Relaţii suplimentare se pot obţine  la numerele de telefon: 021/794.07.00, 0769.22.68.21,  mail: contact@ctmb.eu, natalia.mladin@ctmb.eu.