1. Date privind autoritatea contractantă:

CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Adresa sediului social: Calea Victoriei, nr. 126, Sector 1, Bucureşti

Adresa de contact: Bulevardul Basarabia nr. 37-39, intrarea E – nr. 114, Sector 3, București, e-mail: achiziții@ctmb.eu.

Tipul autorității contractante și activitatea principală: Serviciu public de interes local,

 

 1. Obiectul contractului:

II.1.1) Titlu: SERVICII ȘCOLI DE VARĂ, astfel:

 • LOT I – Servicii de cazare (Cod CPV 55110000-4), servicii de restaurant (Cod CPV 55300000-3) în stațiunea Costinești
 • LOT II – Seminarii de formare (Cod CPV 80522000-9).

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Procedură internă privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016.

4.  Sursa de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit: buget local aprobat pe anul 2019.

5.  Durata contractului: 150 de zile

6.  Oferta depusă de ofertant , în plic sigilat, la sediul autorității contractante, trebuie să cuprindă:

 

 • Documentele de calificare

Împreună cu propunerea tehnică și propunerea financiară se vor depune și următoarele documente:

 • FORMULAR 1: Scrisoarea de înaintare
 • FORMULAR 2: Declaraţie privind eligibilitatea
 • FORMULAR 3: Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la la art. 165 si 167 din Legea 98/2016
 • FORMULAR 4: Declarație privind conflictul de interese
 • FORMULAR 5: Declaraţie privind calitatea de participant la procedură
 • FORMULAR 6: Angajament privind acceptarea clauzelor contractuale
 • FORMULAR 7: Formular de ofertă
 • FORMULAR 8: Oferta financiară
 • FORMULAR 9: Solicitări de clarificări pentru operatorul economic
 • FORMULAR 10: Solicitări de clarificări pentru comisia de evaluare
 • FORMULAR 11: Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora

 

 1. Se va depune Proiectul de contract propus, semnat și ștampilat de ofertant, însoțit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în măsura în care acestea nu vor fi, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă (Secțiunea IV din Formulare și Modele).
8.    Propunerea tehnică

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele din caietul de sarcini și fișa de date a achiziției.

 

 1. Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie, pentru fiecare lot în parte. Conform Formularelor nr. 7 și nr. 8 se va completa oferta fermă cu privire la valoarea per fiecare tip de serviciu, precum și valoarea totală fără TVA. Oferta care va avea anumite condiţii impuse de ofertant, va fi respinsă ca neconformă.

 1. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.06.2019, orele 10.00
 2. Limba de redactare a ofertei: română
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile
 4. Pretul va fi exprimat în lei, fără TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție: ”prețul cel mai scazut”
 6. Termenul comercial în care se va încheia contractul: Serviciile se vor presta în perioada solicitată în caietul de sarcini, iar plata se va efectua în baza documentelor justificative necesare pentru confirmarea efectuării serviciilor.
 7. Serviciile se vor presta în perioada 30.06.2019-07.09.2019
 8. Plata prețului contractului se va face în lei, în termen de 60 zile de la data primirii facturii fiscale și a procesului verbal de recepție, însoțit de documentele justificative stipulate în caietul de sarcini.
 9. Adresa la care se depune oferta: Municipiul București, Bulevardul Basarabia nr. 37-39, intrarea E – nr. 114, Sector 3.
 10. Data limită pentru depunerea ofertei: 24.06.2019, ora 16.00.

20. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 24.06.2019, ora 16.30. la sediul din: Municipiul București, Bulevardul Basarabia nr. 37-39, intrarea E – nr. 114, Sector 3.

      Fisa de date a achizitiei

      Caiet de sarcini

      Formulare si modele

      Model contract de achiziție