ANUNȚ CONCURS

Centrul pentru Tineret al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere și execuție, vacante, astfel:

 • 1 post – Referent, nivelul studiilor M, gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Administrativ, Resurse Umane, Secretariat;
 • 1 post – Referent, nivelul studiilor M, gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret;
 • 1 post – Șef Birou, nivelul studiilor S, gradul profesional II, în cadrul Biroului Financiar – Contabil;
 • 1 post – Inspector de specialitate, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Administrativ, Resurse Umane, Secretariat.
 • 1 post – Consilier Juridic, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, în cadrul Compartimentului Juridic.
 • 1 post – Șef Serviciu, nivelul studiilor S, gradul profesional II, în cadrul Serviciului Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret;

Poate ocupa un post  vacant sau temporar vacant, persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de  Referent, nivelul studiilor M, gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Administrativ, Resurse Umane, Secretariat sunt:

 • studii medii;
 • vechime minimă totală în muncă 5 ani;

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de 1 post – Referent, nivelul studiilor M, gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret sunt:

 • studii medii;
 • vechime minimă totală în muncă 5 ani;

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Inspector de specialitate, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Administrativ, Resurse Umane, Secretariat sunt:

 • diplomă de licenţă în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie, comunicare și relații publice;
 • vechime minimă totală în muncă 2 ani;

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Consilier Juridic, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, în cadrul  Compartimentului Juridic sunt:

 • diplomă de licenţă în domeniul: științe  juridice;
 • vechime minimă totală în muncă 5 ani;

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Șef Birou, nivelul studiilor S, gradul profesional II, în cadrul Biroului Financiar – Contabil sunt:

 • diplomă de licenţă în unul din domeniile fundamentale: administrative sau economice;
 • vechime minimă totală în muncă 5 ani;

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Șef Serviciu, nivelul studiilor S, gradul profesional II, în cadrul Serviciului Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret sunt:

 • diplomă de licenţă în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie, comunicare și relații publice etc.;
 • vechime minimă totală în muncă 5 ani;

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor la sediul Centrului pentru Tineret al Municipiului București ( Bulevardul Basarabia 37-39, Sector 3, București (National Arena București – Sector 114)

 

CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS

 în cadrul Centrului pentru Tineret al Municipiului București

1.       publicare anunț în Monitorul Oficial partea III-a 06.12.2019
2.       publicare anunț pe site C.T.M.B 06.12.2019
3.       publicare anunț în ziar de largă circulație 06.12.2019
4.       transmiterea spre publicare către portalul    posturi.gov.ro 06.12.2019
5.       afișare anunț la sediu C.T.M.B 06.12.2019
6.       ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 20.12.2019, ora 12:00
7.       selecția dosarelor candidaților 20.12.2019
8.       rezultate selecției dosarelor 20.12.2019, ora 14:30
9.       contestaţii la rezultatele selecţiei dosarelor 23.12.2019, ora 15:00
10.   afişare rezultate contestaţii 24.12.2019, 10:00
11.   proba scrisă 06.01.2020, ora 10:00
12.   afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisa 07.01.2020, ora 10:00
13.   contestaţii la rezultatele probei scrise 07.01.2020, ora 15:00
14.   afişare rezultate contestaţii 08.01.2019, ora 10:00
15.   proba interviu 09.01.2020, ora 10:00
16.   rezultate probă interviu 10.01.2020, ora 10:00
17.   contestaţii la rezultatele probei interviu 10.01.2019, ora 14:00
18.   afişare rezultate contestaţii 13.01.2020, ora 12:00
19.   afişarea rezultatelor finale 13.01.2020, ora 12:00

 

Pentru fiecare probă a concursului punctajul este maximum de 100 de puncte.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă:

 • minimum de 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.
 • minimum de 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documentele:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unei specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (în cazul depunerii declarației pe propria răspundere, candidatul declarat admis, are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și trebuie să conțină în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia în format standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 • Curriculum Vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale și este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original.

 

Actele mai sus  menționate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției: B-dul Basarabia 37-39, sector 3 București (National Arena Bucuresti – Sector 114), în termen de 10 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III a,  pe site-ul Centrului pentru Tineret al Municipiului București și pe posturi.gov.ro.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Referent Serviciul Administrativ, Resurse Umane, Secretariat;

 

 • Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind infiintarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificata si complete prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019.
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor cu modificările și completările ulterioare.
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Referent Serviciul Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret;

 

 • Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind infiintarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificata si complete prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019;
 • Ordonanța 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Șef Birou

 Biroul Financia-Contabil;

 

 • Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019.
 • C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind infiintarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificata si complete prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019.
 • OMFP 1792/2002 cu modificările și completările ulterioare – ALOP.
 • Legea 500/2002, cu modificările și completările ulterioare privind finanțele publice;
 • Legea 82/1991 legea contabilității , cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP 923/2014 norme privind exercitarea controlului financiar preventiv și Codul specific de norme profesionale;
 • Codul fiscal din 2015 cu modificările și completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Inspector De Specialitate  Serviciul Administrativ, Resurse Umane, Secretariat.

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanta de urgenta nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă;
 4. Dispozitia Primarului General nr.1736/2015 privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din cadrul institutiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucuresti, precum si promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori in functie a personalului contractual al acestora;
 5. G. nr. 569/2017 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala Administratie;
 6. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 8. Ordinul nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. U.G. nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 11. C.G.M.B. nr. 446/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucuresti- aflat pe site-ul CTMB”;

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Consilier Juridic Compartimentul Juridic.

 

 • Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019.
 • C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind infiintarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificată și complete prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019;
 • Codul fiscal din 2005 cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul civil din 2009 cu modificările și completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Șef Serviciu

Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret;

 

 • Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019.
 • C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind infiintarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificata si complete prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019.

Date de contact: telefon: 0769.226.821 sau prin e-mail: contact@ctmb.eu, natalia.mladin@ctmb.eu.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Georgiana TRIFU