ANUNȚ CONCURS

Centrul pentru Tineret al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de  execuție, vacante, astfel:

 

 • 1 post – Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret;
 • 1 post – Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret;
 • 1 post – Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret;
 • 1 post – Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, în cadrul Biroului Achiziții Publice;
 • 1 post – Referent, nivelul studiilor M, gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Programe și Proiecte pentru Tineret;
 • 1 post – Secretar Dactilograf nivelul studiilor M,G, gradul profesional I, în cadrul Serviciului Administrativ, Resurse Umane, Secretariat

Poate ocupa un post  vacant sau temporar vacant, persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, în cadrul  Serviciului Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret sunt:

 

 • diplomă de licenţă în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie, comunicare și relații publice, etc.;
 • vechime minimă totală în muncă 2 ani;

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, în cadrul  Biroului Achiziții Publice sunt:

 • diplomă de licenţă în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie, comunicare și relații publice, etc.;
 • vechime minimă totală în muncă 2 ani;

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Referent, nivelul studiilor M, gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Programe și Proiecte pentru Tineret sunt:

 • studii medii;
 • vechime minimă totală în muncă 1 an;

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Secretar Dactilograf, nivelul studiilor M,G,  gradul profesional I, în cadrul Serviciului Administrativ, Resurse Umane Secretariat sunt:

 • studii medii/generale;
 • vechime minimă totală în muncă 1 an;

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor la adresa: Calea 13 septembrie, nr. 168-184, sector 5, București.

 

 

 

 

CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS

 în cadrul Centrului pentru Tineret al Municipiului București

 

 

1.       publicare anunț în Monitorul Oficial partea III-a 24.12.2019
2.       publicare anunț pe site C.T.M.B 24.12.2019
3.       publicare anunț în ziar de largă circulație 24.12.2019
4.       transmiterea spre publicare către portalul    posturi.gov.ro 24.12.2019
5.       afișare anunț la sediu C.T.M.B 24.12.2019
6.       ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 14.01.2020, ora 12:00
7.       selecția dosarelor candidaților 15.01.2020
8.       rezultate selecției dosarelor 15.01.2020, ora 14:30
9.       contestaţii la rezultatele selecţiei dosarelor 16.01.2020, ora 14:30
10.   afişare rezultate contestaţii 17.01.2020, 14:30
11.   proba scrisă 23.01.2020, ora 10:00
12.   afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisa 27.01.2020, ora 10:00
13.   contestaţii la rezultatele probei scrise 28.01.2020, ora 14:30
14.   afişare rezultate contestaţii 28.01.2020, ora 17:00
15.   proba interviu 29.01.2020, ora 10:00
16.   rezultate probă interviu 30.01.2020, ora 10:00
17.   contestaţii la rezultatele probei interviu 31.01.2020, ora 12:00
18.   afişare rezultate contestaţii 31.01.2020, ora 13:00
19.   afişarea rezultatelor finale 31.01.2020, ora 14:30

 

Pentru fiecare probă a concursului punctajul este maximum de 100 de puncte.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă:

 • minimum de 50 de puncte pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documentele:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unei specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (în cazul depunerii declarației pe propria răspundere, candidatul declarat admis, are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și trebuie să conțină în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia în format standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 • Curriculum Vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale și este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original.

 

Actele mai sus  menționate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere se depun la adresa: Calea 13 septembrie, nr. 168-184, sector 5, București, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III a,  pe site-ul Centrului pentru Tineret al Municipiului București și pe posturi.gov.ro.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Consilier,

Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret;

 

 1. Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 2. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
 11. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019.
 15. C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind înființarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019.

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Consilier, Achiziții Publice  al Centrului pentru Tineret al Municipiului București

 

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 7. Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 8. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ghid de utilizare DUAE pentru autorități contractuale;
 11. Legea 350/2006 – Legea tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind înființarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019.

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Referent, Serviciul Programe și Proiecte pentru Tineret;

 

 • Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind înființarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019;
 • Ordonanța 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Secretar Dactilograf, Serviciul Administrativ, Resurse Umane, Secretariat;

 

 • Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind înființarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019.

 

Date de contact: telefon: 0738275849 sau prin e-mail: contact@ctmb.eu, vasilica.matei@ctmb.eu.