ANUNȚ DE PARTICIPARE
”CARDUL TÂNĂRULUI BUCUREȘTEAN”
LOTUL I – SERVICII DE PROGRAMARE DE SOFTWARE DE APLICAȚIE (DEZVOLTARE, BAZĂ DE DATE ȘI MENTENANȚA APLICAȚIE) –

72212000-4
LOTUL II – SERVICII PENTRU EVENIMENTE  –
79952000-2

 

 1. Date privind autoritatea contractantă:

CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Adresa sediului social: Calea Victoriei, nr. 126, Sector 1, Bucureşti
Adresa de contact: Calea 13 Septembrie nr.168 – 184, Sector 5, Biroul Achiziții Publice, etaj 2, e-mail: achiziții@ctmb.eu.

Tipul autorității contractante și activitatea principală: Serviciu public de interes local,

 1. Obiectul contractului:

II.1.1) Titlu:

LOTUL I – Servicii de programare de software de aplicație (dezvoltare și mentenanță aplicație), COD CPV 72212000-4
LOTUL II – Servicii pentru evenimente – ” Cardul tânărului bucureștean”, COD CPV 79952000-2

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: NORME PROCEDURALE INTERNE privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice Cod: PO-AP-04
 2. Sursa de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit: buget local aprobat pe anul 2020.
 3. Durata contractului: conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru fiecare lot în parte.
 4. Oferta depusă de ofertant, în plic sigilat, la sediul autorității contractante, trebuie să cuprindă:
 5. Documente de înscriere:

FORMULAR 1: Cerere de participare la procedură
FORMULAR 2: Împuternicire
FORMULAR 3: Scrisoare de înaintare

 1. Documente de calificare:

FORMULAR 4: Declaraţie privind eligibilitatea
FORMULAR 5: Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la la art. 165 si 167 din Legea 98/2016
FORMULAR 6: Declaratie privind conflictul de interese
FORMULAR 7: Declaraţie privind calitatea de participant la procedură
FORMULAR 8: Informaţii generale cu cifra de afaceri
FORMULAR 10: Experienţă similară
FORMULAR 11: Angajament privind acceptarea clauzelor contractuale

 1. Propunerea financiară:

FORMULAR 12: Formular de ofertă
FORMULAR 13: Oferta financiară

 1. Propunere tehnică

FORMULAR 14: Ofertă tehnică –– detaliere servicii conform cerințelor din caietul de sarcini.

 1. Alte documente:

FORMULAR 15: DECLARAŢIE privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de  subcontractanţi şi specializarea acestora
FORMULAR 16: DECLARAȚIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 • Certificat constatator;
 • Certificate fiscale;
 • CV-uri.
 • Orice documente impuse prin Fișa de date și Caietul de sarcini.
 1. Propunerea tehnică

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele din caietul de sarcini și fișa de date a achiziției.

 1. Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie, pentru fiecare lot în parte. Conform Formularelor nr. 7 și nr. 8 se va completa oferta fermă cu privire la valoarea per fiecare tip de serviciu, precum și valoarea totală în lei fără TVA. Oferta care va avea anumite condiţii impuse de ofertant, va fi respinsă ca neconformă.

 1. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.03.2020, orele 16.00
 2. Limba de redactare a ofertei: română
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile
 4. Pretul va fi exprimat în lei, fără TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție:”prețul cel mai scazut”
 6. Termenul comercial în care se va încheia contractul: Serviciile se vor presta în perioada solicitată în caietul de sarcini, iar plata se va efectua în baza documentelor justificative necesare pentru confirmarea efectuării serviciilor.
 7. Plata prețului contractului se va face în lei, în termen de 60 zile , în conformitate cu cerințele stipulate în caietul de sarcini.
 8. Adresa la care se depune oferta: Municipiul București, Calea 13 Septembrie 168 – 184, Sector 5, etaj 2, Biroul Achiziții Publice.
 9. Data limită pentru depunerea ofertei: 09.03.2020, ora 16.00.
 10. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 09.03.2020, ora 16.30 la sediul din: Municipiul București, Calea 13 Septembrie 168 – 184, Sector 5.

 

Anexe

Descarcă FIȘĂ DE DATE
Descarcă CAIET DE SARCINI
Descarcă FORMULARE ȘI MODELE – LOT I
Descarcă FORMULARE ȘI MODELE – LOT II