A N U N Ţ

 

Având în vedere prevederile:

 • nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
 • 31 din Legea Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – cu modificările și completările ulterioare,
 • Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului București, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare ori în funcție a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziția Primarului General nr.1736/03.11.2015,

 

CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, organizează examen de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior, a personalului contractual din cadrul Serviciului Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret, care îndeplinește condițiile de promovare, ca urmare a obținerii unei diplome de nivel superior.

 

Prin promovare se asigură evoluția în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad profesional superior sau treaptă profesională superioară.

 

Examenul de promovare se va desfășura în data de 19.10.2021, ora 10:00 la sediul din Calea 13 Septembrie nr.168-184, sector 5, București.

 

În vederea organizării examenului de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior, precizăm următoarele:

a) proba stabilită pentru examen:

– examenul de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior al personalului contractual constă în susținerea unei probe scrise, stabilită de comisia de examinare.

 

Bibliografia:

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordonanța 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare.
 5. C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind înființarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București, modificata și complete prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019;
 6. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 

Modalitatea de desfășurare a examenului de promovare:

 1. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj de maxim 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
 • cunoștinte teoretice necesare funcției evaluate;
 • abilități de comunicare;
 • capacitate de sinteză;
 • complexitate, inițiativă, creativitate;
 1. Comisia de examen stabilește ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.
 2. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.
 3. Punctajul minim este de 50 de puncte.
 4. Durata examenului de promovare se stabilește de comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore .
 5. Rezultatul examenului de promovare se afișează la sediul instituției precum și pe pagina de internet a acesteia în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.
 6. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
 7. Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afișează la sediul instituției în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.
 8. În urma promovării încadrarea în noua funcție se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea .

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Georgiana TRIFU