Reprezentant Primar General

Iuliu Gogescu, consilier al Primarului General

Participanți organizații neguvernamentale:

PETCU IONELA-CRISTINA MEDICAL ENGINEERING DEVELOPMENT
ENĂCHESCU DANIEL ASOCIAȚIA SE POATE
PANAIT ALIN ASOCIAȚIA MECENAT
ADAM ANDREEA THEODORA ASOCIAȚIA BETTER YOUTH
LUNGU DANIELA UNIUNEA NAȚIONALĂ A STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA
ANDRIOAE COZMIN UNIUNEA NAȚIONALĂ A STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA
BOȚONEA MĂDĂLIN ORGANIZAȚIA DE TINERET ALDE
ARION RĂZVAN ASOCIAȚIA ALĂTURI DE TINERI
GÎRLEANU MIHAELA ASOCIAȚIA CERCETAȘII ROMÂNIEI
OPREA DOINA FUNDAȚIA PENTRU TINERET A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI / FUNDAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU TINERET
CARCIO G. IULIA AGERPRES
TRAȘCĂ DORU ASOCIAȚIA ECOLOGIE-SPORT-TURISM
STĂNICĂ SILVIU
CIOTEC DENISA
SFETCU ELENA MELANIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CIOLACU DOINA ASOCIAȚIA STUDENȚILOR ȘI ELEVILOR BASARABENI
IONESCU ALINA ASOCIAȚIA STUDENȚILOR DIN FACULTATEA DE INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE
GÂDIUȚĂ ALEXANDRU CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (USR)
CHIRU FLORENTINA FEDERAȚIA VOLUM
CĂLIN DORIN JUNIOR ACHIEVEMENT
POPA ROXANA ASOCIAȚIA PENTRU INTEGRAREA TINERILOR DEZAVANTAJAȚI –
DOBRICĂ BOGDAN ASOCIAȚIA PRO-YOUTH
TIRITEU ȘTEFAN ASOCIAȚIA ALĂTURI DE TINERI
CIPRIAN VĂCARU ORGANIZAȚIA DE TINERET A BLOCULUI NAȚIONAL SINDICAL
IONUȚ MIREA ASOCIAȚIA TINERILOR BUCUREȘTENI
PETRARIU IOAN-RADU FORUMUL TINERILOR DIN ROMÂNIA
OPRIȚA NAOMI LEAH AIESEC
DAVID ANDREI-MIRCEA ASOCTIAȚIA STUDENȚILOR DIN FACULTATEA DE LIMBI STRĂINE
ALIN GRIGORE UNIUNEA STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA
CĂTANĂ CLAUDIU DANIEL CONSILIER GENERAL PMB
ILEA EUGEN FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A ASOCIAȚIILOR DE PĂRINȚI -ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
CÎTU DANIELA ASOCIAȚIA STUDENȚILOR DIN FACULTATEA DE INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE
COSULEANU ANDREI LET’S DO IT ROMANIA

 

Reprezentanți CTMB :

GABRIELA ALINA ANDREI – Director

IOANA TOMUȘ – Șef Serviciu Valorificarea și Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret

CONSTANTIN  CERNEGA – Șef serviciu proiecte și programe de tineret

REBECCA PETREA – Birou Relații publice, IT

ANA VARZARI – Consilier juridic Serviciul Juridic, Achiziții publice, Resurse Umane și Securitatea Muncii

ALINA MILEA – Consilier Serviciul Juridic, Achiziții publice, Resurse umane și Securitatea Muncii

IOANA MARIN – Serviciu Valorificarea și Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret

 

Agenda ședinței de constituire a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret a fost următoarea:

 • Cuvânt introductiv reprezentanți CTMB – Gabriela Alina Andrei – Director Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București.
 • Prezentarea participanților la CCPT
 • Modalitatea de organizare a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret
 • Atribuțiile CCPT, în baza H.C.G.M.B. de înființare nr. 181/25.08.2016, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 27/30.01.2017
 • Înscrierea membrilor eligibili
 • Constituirea Plenului
 • Comisii de lucru de specialitate
 • Rolul secretariatului tehnic al CCPT
 • Stabilirea priorităților în domeniul tineretului pentru anul 2017    
 • Sesiune de întrebări și răspunsuri

        Glosar de termeni

 • Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului București (CCPT-MB): for consultativ pe lângă Consiliul General al Municipiului București, care funcționează pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. CCPT își desfășoară activitatea în baza H.C.G.M.B. nr. 181/25.08.2016, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 27/30.01.2017
 • Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București (CTMB): instituție de interes local, înființată în baza H.C.G.M.B. nr. 370/24.11.2016 , membru de drept al CCPT, îndeplinind rolul de Secretariat tehnic al acestuia în baza H.C.G.M.B. de înființare nr. 181/25.08.2016, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 27/30.01.2017
 • Membrii eligibili ai CCPT : reprezentant al Fundației pentru Tineret al Municipiului București, reprezentant al organizațiilor studențești, reprezentant al organizațiilor/structurilor sindicale adresate tinerilor, reprezentant al organizațiilor/structurilor patronale adresate tinerilor, reprezentant al Consiliului Municipal al Elevilor (București), reprezentant al structurilor de tineret al partidelor politice, reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului General, reprezentant al unor grupuri informale de tineret recunoscute de Primăria Municipiului București.
 • Plenul CCPT : structură internă de conducere, cu rol deliberativ, a CCPT
 • Comisiile de lucru ale CCPT : structuri interne de specialitate, fiecare acționând pe un domeniu de lucru stabilit prin ROF sau de către Plen
 • Secretariatul tehnic al CCPT : verifică dacă structurile aplicante respectă condițiile de eligibilitate, alcătuiește procesele-verbale ale sesiunilor de plen, ține evidența proceselor-verbale, convoacă sesiunile de lucru ale CCPT

 

 1. Cuvânt introductiv reprezentanți CTMB

În deschiderea întâlnirii, doamna director Alina Andrei a prezentat pe scurt activitatea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București, acesta fiind o instituție publică de interes local înființată prin H.C.G.M.B. nr.370/24.11.2016, aflată în subordinea Primăriei Generale a Municipiului București. Obiectul de activitate al instituției îl constituie organizarea și promovarea activităților de tineret, încurajarea inițiativelor de tineret în Municipiul București, consilierea acestora în vederea asigurării de condiții adecvate integrării socio-profesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor lor.

Rolul CTMB în cadrul CCPT este acela de a asigura Secretariatul tehnic al acestuia.

Mesajul Primarului General către participanții la prima ședință a CCPT a fost susținut de domnul Iuliu Gogescu, consilier al Primarului General:

”Doamna Primar General, Gabriela Firea, a fost, încă de la început, foarte fermă în ceea ce privește implicarea tinerilor în procesul decizional, și nu doar ca spectatori. Acesta este rolul vostru, sper să-l luați cât mai repede în serios și să vă organizați cât mai repede, venind cu propuneri coerente care să aducă un plus de valoare întregii activități. Susținerea studenților, locuințele pentru tineri, programele de internship, activitățile sportive și culturale sunt doar câteva proiecte pe care le-am gândit pentru tineri și pe care vrem să le vedem implementate la nivelul Municipiului București. Vă transmit pe această cale tot sprijinul Primarului General, Gabriela Firea, în implementarea noilor proiecte pentru tineri.”

 

 1. Prezentarea participanților

În cadrul primei ședințe a CCPT au fost prezenți reprezentanți ai următoarelor categorii de membri eligibili: reprezentant al Fundației pentru Tineret al Municipiului București, reprezentant al organizațiilor studențești, reprezentant al organizațiilor/structurilor sindicale adresate tinerilor, reprezentant al structurilor de tineret al partidelor politice, reprezentant al aparatului de specialitate al Primarului General (conform listei de participanți anexată acestui document).

Nu și-au anunțat prezența la această primă ședință a CCPT : reprezentant al organizațiilor/structurilor patronale adresate tinerilor, reprezentant al Consiliului Municipal al Elevilor (București), reprezentant al unor grupuri informale de tineret recunoscute de Primăria Municipiului București.

 

 1. Modalitatea de organizare a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului București

 

În continuare, s-a discutat despre partea organizatorică și de funcționare a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului București. Astfel, cei prezenți au fost informați că acesta reprezintă un for consultativ pe lângă Consiliul General al Municipiului București, care funcționează pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local.

Înscrierea in cadrul CCPT se face prin adeziune scrisă depusă la Secretariatul CCPT. Secretariatul tehnic al CCPT este asigurat de CTMB în baza H.C.G.M.B. de înființare nr. 181/25.08.2016, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 27/30.01.2017.

Principalele domenii de lucru abordate în cadrul CCPT sunt în conformitate cu Strategia Națională de Tineret a României 2015-2020, promovând incluziunea socială a tinerilor prin muncă și antreprenoriat; educație non-formală și cultură; sănătate, sport și recreere; participare și voluntariat.

Structurile interne ale CCPT sunt următoarele: Plenul, Comisiile de lucru și Secretariatul.

a) Plenul

Plenul reprezintă structura de coordonare internă, cu rol deliberativ, a CCPT. Plenul este format din totalitatea reprezentanților structurilor ce intră în componența CCPT, și anume câte un reprezentant din partea tuturor structurilor de tineret la nivel local, cu sau fără personalitate juridică. Plenul se întrunește o dată pe lună, în ultima zi de joi a fiecărei luni sau în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar. Sesiunea plenului se consideră regulamentară, la prima întrunire, numai în prezența a minimum jumătate plus unu din membrii cu drept de vot, iar la a doua întrunire în prezența a minimum 1/3 plus unu din numărul membrilor cu drept de vot. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, sesiunea se va amâna pentru o dată ulterioară, ce va fi comunicată de Secretariatul CCPT.

În acest sens, reprezentanții CTMB au lansat invitația celor prezenți de a se constitui Plenul CCPT, inclusiv alegerea Președintelui, la următoarea ședință, în baza adeziunilor scrise, depuse la Secretariatul CCPT.

b) Comisiile de lucru

Comisiile de lucru sunt structuri interne de specialitate. O comisie de lucru este formată din reprezentanții aleși din rândul membrilor plenului iar un membru al plenului nu poate face parte din mai multe comisii de lucru. Comisiile de lucru au ca atribuție principală elaborarea strategiilor și politicilor în domeniile de lucru prevăzute in ROF, precum și în alte domenii considerate prioritare de către plen.

Pentru a facilita distribuția membrilor în cadrul comisiilor de specialitate din cadrul CCPT în cadrul formularului de adeziune va exista o rubrică specială, dedicată pre-selectării unei opțiuni din cele patru domenii de acțiune ale CCPT.

c) Secretariatul

Secretariatul este asigurat de către Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului București. Secretariatul are următoarele atribuții : alcătuiește procesele-verbale ale sesiunilor plenului, ține evidența documentelor CCPT și convoacă sesiunile de lucru. Totodată, secretariatul verifică dacă structurile aplicante respectă condițiile de eligibilitate necesare pentru a intra în componența CCPT, pe baza documentelor justificative înaintate.

 

Reprezentanții CTMB au avansat propunerea unui proiect comun împreună cu membrii CCPT, respectiv elaborarea unei strategii locale în domeniul tineretului și a unui plan de acțiune.

 

 1. Sesiune de întrebări și răspunsuri

Unul dintre participanți a dorit să știe care este legătura dintre strategie și programe concrete. Pentru a putea răspunde nevoilor tinerilor din București este necesar să se facă o analiză a nevoilor acestora, astfel încât propunerilor de politici publice elaborate de către CCPT să aibă un fundament real, în baza unor cercetări sociologice.

Un exemplu elocvent în acest sens este lipsa unei statistici privind numărul total al tinerilor la nivelul Municipiului București, astfel Gabriela Alina Andrei a precizat că avem aproximativ 170 000 de studenți în București, date provenite din surse ca Institutul Național de Statistică și diverse organizații, însă aceste date nu sunt actualizate.

O altă întrebare adresată de către un participant a fost legată de rolul CCPT București în raport cu CCPT-ul pe sectoare. Răspunsul a fost că se dorește realizarea unei strategii ușor de implementat, cu date concrete despre stratificarea tinerilor și dorințele acestora.

În ceea ce privește întrebarea adresată despre valoarea și dimensiunea proiectelor, reprezentanții CTMB au menționat faptul că CCPT este doar un for consultativ și nu are valoare executivă, în concluzie nu va avea metodologie de proiecte.

 1. Dispoziții finale

Referitor la rezultatul final al întâlnirilor CCPT, s-a menționat faptul că se dorește conturarea unei strategii locale de acțiune.

În final, s-a convenit că ședința de astăzi a fost una organizatorică și de cunoaștere. Pentru ședința următoare participanții au fost rugați să întocmească o listă de priorități și sugestii cu posibili viitori participanți la CCPT. De asemenea, s-a menționat faptul că ședința următoare va avea o sesiune plenară și tot atunci se va realiza și structura comisiilor de lucru.

Totodată, s-a stabilit ca fiecare membru participant la ședința de constituire a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret din data de 28 martie 2017 va primi pe mail o copie a textului minutei și o formă de adeziune scrisă, urmând a fi completată și semnată de către fiecare organizație, pentru constituirea plenului CCPT.