SERVICIUL ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE, SECRETARIAT

 

ANUNȚ CONCURS

 

Centrul pentru Tineret al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • 1 post – Referent, nivelul studiilor M, gradul profesional IA, poziția 9 în cadrul Serviciului Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret;
 • 1 post – Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, poziția 13 în cadrul Serviciului Programe și Proiecte pentru Tineret;
 • 1 post – Referent, nivelul studiilor M, gradul profesional IA, poziția 17 în cadrul Serviciului Programe și Proiecte pentru Tineret;
 • 1 post – Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, poziția 19 în cadrul Biroului Marketing, Comunicare și Relații Publice;
 • 1 post – Consilier Juridic, nivelul studiilor S, gradul profesional IA poziția 24, în cadrul Compartimentului Juridic.
 • 1 post – Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, poziția 28 în cadrul Biroului Achiziții Publice;
 • 1 post – Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, poziția 30 în cadrul Biroului Financiar – Contabil;
 • 1 post – Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, poziția 31 în cadrul Biroului Financiar – Contabil;

Poate ocupa un post  vacant sau temporar vacant, persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Referent, nivelul studiilor M, gradul profesional IA, poziția 9 în cadrul Serviciului Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret sunt:

 • studii medii.
 • vechime minimă totală în muncă 6 luni.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, poziția 13 în cadrul Serviciului Programe și Proiecte pentru Tineret sunt:

 • diplomă de licenţă în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie, comunicare și relații publice etc.
 • vechime minimă totală în muncă 6 luni.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Referent, nivelul studiilor M, gradul profesional IA, poziția 17 în cadrul Serviciului Programe și Proiecte pentru Tineret sunt:

 • studii medii.
 • vechime minimă totală în muncă 6 luni.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, poziția 19 în cadrul  Biroului Marketing, Comunicare și Relații Publice sunt:

 • diplomă de licenţă în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie, comunicare și relații publice etc.
 • vechime minimă totală în muncă 6 luni.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Consilier Juridic, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, poziția 24 în cadrul Compartimentului Juridic sunt:

 • diplomă de licenţă în domeniul:
 • vechime minimă totală în muncă 1 an.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, poziția 28 în cadrul Biroului Achiziții Publice sunt:

 • diplomă de licenţă în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie, comunicare și relații publice etc.
 • vechime minimă totală în muncă 3 ani.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, poziția 30 în cadrul  Biroului Financiar – Contabil sunt:

 • diplomă de licenţă în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie, comunicare și relații publice etc.
 • vechime minimă totală în muncă 3 ani.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, poziția 31 în cadrul  Biroului Financiar – Contabil sunt:

 • diplomă de licenţă în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie, comunicare și relații publice etc.
 • vechime minimă totală în muncă 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor la sediul Centrului pentru Tineret al Municipiului București Calea 13 Septembrie nr. 168 – 184, sector 5, București

 

CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS

 în cadrul Centrului pentru Tineret al Municipiului București

1.       publicare anunț în Monitorul Oficial partea III-a 30.01.2020
2.       publicare anunț pe site C.T.M.B 30.01.2020
3.       publicare anunț în ziar de largă circulație 30.01.2020
4.       transmiterea spre publicare către portalul    posturi.gov.ro 30.01.2020
5.       afișare anunț la sediu C.T.M.B 30.01.2020
6.       ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 13.02.2020, ora 16:00
7.       selecția dosarelor candidaților 14.02.2020
8.       rezultate selecției dosarelor 14.02.2020, ora 14:00
9.       contestaţii la rezultatele selecţiei dosarelor 17.02.2020, ora 16:00
10.   afişare rezultate contestaţii 18.02.2020, 12:00
11.   proba scrisă 21.02.2020, ora 11:00
12.   afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisa 24.02.2020, ora 14:00
13.   contestaţii la rezultatele probei scrise 25.02.2020, ora 16:00
14.   afişare rezultate contestaţii 26.02.2020, ora 13:00
15.   proba interviu 27.02.2020, ora 11:00
16.   rezultate probă interviu 28.02.2020, ora 10:00
17.   contestaţii la rezultatele probei interviu 2.03.2019, ora 15:00
18.   afişare rezultate contestaţii 3.03.2020, ora 12:00
19.   afişarea rezultatelor finale 4.03.2020, ora 12:00

Pentru proba concursului punctajul este maximum de 100 de puncte.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă:

 • minimum de 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documentele:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unei specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (în cazul depunerii declarației pe propria răspundere, candidatul declarat admis, are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și trebuie să conțină în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia în format standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 • Curriculum Vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale și este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original.

Actele mai sus menționate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției: Calea 13 Septembrie nr. 168 – 184, sector 5, București, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, partea a III a,  pe site-ul Centrului pentru Tineret al Municipiului București și pe posturi.gov.ro.

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Consilier

 Biroul Financia-Contabil

 

 • Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019.
 • C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind infiintarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificata si complete prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019.
 • OMFP 1792/2002 cu modificările și completările ulterioare – ALOP.
 • Legea 500/2002, cu modificările și completările ulterioare privind finanțele publice;
 • Legea 82/1991 legea contabilității , cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP 923/2014 norme privind exercitarea controlului financiar preventiv și Codul specific de norme profesionale;
 • Codul fiscal din 2015 cu modificările și completările ulterioare.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Consilier, Achiziții Publice  al Centrului pentru Tineret al Municipiului București

 

 1. Ghid de utilizare DUAE pentru autorități contractuale;
 2. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 8. Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 9. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea 350/2006 – Legea tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind infiintarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificata si complete prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019.
 12. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările și completările ulterioare;

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Consilier Juridic Compartimentul Juridic

 

 • Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 • C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind infiintarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificată și complete prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul civil din 2009 cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul fiscal din 2005 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Consilier Biroul Marketing, Comunicare și Relații Publice

 

 1. „Tehnici de comunicare “- Evelina Graur , Editura:Mediamira,Cluj-Napoca – 2001;
 2. C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind infiintarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificata si complete prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019.
 3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Consilier

Serviciul Programe și Proiecte pentru Tineret;

 

 • C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind infiintarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificata si complete prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019;
 • Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ
 • Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019.
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Referent Serviciul Programe și Proiecte pentru Tineret;

 

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind infiintarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificata si complete prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019;
 • Ordonanța 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

 la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Referent Serviciul Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret;

 

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea tinerilor nr. 350 din 21/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • C.G.M.B. NR.370/24.11.2016, privind infiintarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, modificata si complete prin H.C.G.M.B. nr. 446/31.07.2019;
 • Ordonanța 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact: telefon: 0749.172.662 sau prin e-mail: contact@ctmb.eu, natalia.girleanu@ctmb.eu.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Georgiana TRIFU